ב"ה

משיח עכשיו

עניני משיח וגאולה

שאלות ותשובות

שאלה:הרי התשובה היא תנאי לגאולה: "אין הדבר תלוי אלא בתשובה"(סנהדרין צ"ז, ב).

"ישראל עושים תשובה ומיד הם נגאלים"(רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ה).

ולכאורה לא נראה שכבר קוים בימינו תנאי זה?.

תשובה: א. כבר עשו תשובה, שהרי אין לך אדם מישראל שלא הרהר תשובה כמה פעמים במשך ימי חייו,

שעל ידי זה נעשה "בשעתא חדא וברגע חדא" מרשע גמור לצדיק גמור,

כפסק דין הגמרא(קידושין מ"ט,ב): ש"המקדש את האשה על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת,

שמא הרהר תשובה בליבו".

ב. אלה שלעת עתה אינם מקיימים תורה ומצוות הם "תינוקות שנשבו" שהם בגדר אנוסים

ו"אונס רחמנא פטריה".ולאידך גיסא כאשר אותם "תינוקות שנשבו" מקיימים אפילו מצווה אחת בלבד

(ועל אחת כמה וכמה הרבה מצוות) הרי זה יקר וחשוב ביותר אצל הקב"ה.

ג. אפילו אם תמצא לומר שעדיין יש עוונות המעכבים, הרי כתיב "והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו"

(תהלים ק"ל,ח). ופירשו המפרשים גם העוון לא יעכב הגאולה כי הוא יפדה את ישראל מן העוונות.

וכך אומרים גם בסדר נפילת אפיים :"פדה אלוקים את ישראל מכל צרותיו"

ולאחר מכן- "והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו".

לראש וראשונה יפדה הקב"ה את עם ישראל מצרת הגלות, ולאחר מכן יפדה אותו מחטאיו.

שאלה: איך ייתכן שדווקא דורנו דור יתום זה, יזכה לגילויים של הגאולה העתידה,

דבר שלא זכו לו הדורות הנעלים הקודמים?.

תשובה: א. ידוע המשל המובא על כך בספרי מוסר שכאשר ננס עומד על גבי ענק, הוא מסוגל

לראות למרחק רב יותר מאשר הענק.

הדורות הראשוניםהיו ענקים, ולגביהם אין אנו אלא ננסים;

ואף על פי כן היות שעבודת דורנו באה לאחרי עבודתם, הרי שהיא דווקא תביא את הגאולה.

ב. טענה זו שאין הדור ראוי - היא עצמה הוכחה כי עכשיו הוא זמן הגאולה.

שכן, "משיח בא בהיסח הדעת"(סנהדרין צ"ז,א) כלומר: כאשר נמצאים במצב כזה שאין הדעת והשכל

הגלוי רואה שום מקום איך תבוא הגאולה - "היסח הדעת" זה סימן מובהק הוא לגאולה הקרובה.

ראשי

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד