ב"ה

משיח עכשיו

דורנו דור הגאולה

סימני מסכת סוטה: לפי כל הסימנים שנאמרו ב סוף מסכת סוטה, זמננו הוא קרוב לאחרית הימים.

מעולם לא היה קיום כל הסימנים בפועל כמו בימים אלו.

המהפכות בעולם: "אם ראית מלכיות מתגרות אלו באלו, צפה לרגליו של משיח"(בראשית רבה מ"ד ד).

לאחרונה מתרחשות ברחבי תבל מהפכות קיצוניות לטובה.

שבעים שנה שלט ברוסיה משטר תקיף ואימתני, שהפיל חיתתו על כל אזרחי המדינה,

ובפרק זמן קצר ביותר התחולל שינוי קיצוני במשטר המדינה.

גם בסין מתרחשת מהפיכה בהנהגת המדינה,הן כלפי פנים והן כלפי חוץ.

כך גם בהודו - בפרק זמן קצר יחסית הוחלפו ראשי השלטון ששלט במשך תקופה ארוכה.

ועל דרך זה במדינות רבות נוספות, כידוע ומפורסם.

תהפוכות אלו מתרחשות בחסדי ד' בשקט ובמנוחה ללא מלחמות ושפיכות דמים,

כאשר חיי היום יום מוסיפים להתנהל כרגיל.

תופעה כזאת - אין לה אח ורע בתולדות האנושות כולה.

בעבר, כידוע מהפך בשלטון היה מלווה תמידבמלחמה עקובת דם שהתנהלה תקופה ארוכה,

שיבשה את מהלך החיים והביאה הרס וחורבן.

והרי התוכן של "מלכיות מתגרות" הוא מהפיכות בעולם אלא שעכשיו ה"התגרות" היא מתוך שקט ומנוחה.

ובמדינות רבות בעולם נתהפכו הנהגות וחוקי המדינה בכל הקשור לאמונה ב ד'.

ואולי יש לומר שזוהי הכנה קרובה לקיום הייעוד: "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה...לעבדו שכם אחד" (צפניה ג,ט).

"והיתה לד' המלוכה" (עובדיה כא,ג); "ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד" (זכריה יד,ט).

יציאת יהודי רוסיה: יציאתם של מאות אלפי יהודי רוסיה לחירות, ועל ידי כך קירובם לשמירת מצוות

היא מעין ודוגמא והכנה לקיבוץ גלויות בימות המשיח, ולקיום הייעוד "קהל גדול ישובו הנה" (ירמיה לא,ח).

ארועי מלחמת המפרץ: אחד מסימני הגאולה שקבעו חזל הוא:

"שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרין זה בזה...מלך פרס מתגרה במלך ערבי

והולך מלך ערבי לארם (אדום) ליטול עצה מהם...וכל האומות מתרעשים ומתבהלים...

ואומר להם הקב"ה לישראל בני אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם

אל תיראו הגיע זמן גאולתכם" (ילקוט שמעוני רמז תצט').

וממשיך ה ילקוט שמעוני: "בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם

לישראל ואומר ענווים הגיע זמן גאולתכם" ברור אפוא שמאורעות המפרץ הם מסימני הגאולה

שכן התופעה של "מלכיות מתגרות זו בזו" היא מסימני הגאולה.

ובפרטיות יותר כאשר "מלך פרס" היינו: השטח שכולו עירק "מתגרה במלך ערבי" כפי שאירע במלחמה הנ"ל.

ראשי

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד