ב"ה

משיח עכשיו

מלך המשיח

"ונחה עליו רוח ד'..."

דמות מלך המשיח על פי המקורות:

*ונחה עליו רוח ד' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ד'...(ישעיה י"א,ב).

*אותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יותר יותר משלמה (הרמב"ם הלכות תשובה ט,ב).

*מעשיו של מלך המשיח יפים ממעשי שאר בני אדם וכשמדבר את דבריו הן דברי חן כאילו נשפך החן על שפתיו

שנאמר(תהילים מ"ה,ג) "יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך"(מצודת דוד על הפסוק).

*מעלתו של המשיח היא שהוא שולט על החומר,מובדל ממנו ומתנשא מעליו וזהו שנאמר:

(זכריה ט,ט) "עני ורוכב על חמור". (גבורות ד' פרק כ"ט).

*מעלת מלך המשיח היא ענוותנותו הגדולה. אף על פי שיהיה בתכלית הרוממות וילמד תורה עם האבות ומשה רבנו,

יהיה עניו ובטל בתכלית בעיני עצמו וילמד גם עם האנשים הפשוטים (כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ).

*משיח הוא נביא גדול מאד וגדול מכל הנביאים קרוב למשה רבנו (הרמב"ם אגרת תימן ד).

*מיום הולדתו של משיח תלך צדקתו ותגדל תמיד מרגע לרגע יותר ויותר ובזכות מעשיו שיעשה בעולם הזה

יזכה לדרגות נשגבות של שלימות רוחנית (אור החמה לזהר חלק ב ז,ב)(ארבע מאות שקל כסף ע' רמ"א)

*חמישה שמות נקראו לנשמה; נפש,רוח,נשמה,חיה,יחידה.

דוד זכה לבחינת נפש, אליהו הנביא זכה לבחינת רוח, משה רבינו לנשמה,אדם הראשון לחיה,

ומלך המשיח לבחינת יחידה. והיינו היחידה הכללית של עם ישראל.(רמ"ז לזהר חלק ב מ,ב).

ראשי

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד