ב"ה

משיח עכשיו

נרות שבת קודש

"אם אתם משמרים נרות של שבת אני מראה לכם נרות של ציון"

הקדמה: נרות השבת והחג מאירים את הבית היהודי באורה של שמחה וקדושה.

בכל עת וזמן נודעה חשיבות רבה למצווה זו, אך גדלה מעלתה שבעתיים בתקופתינו - ימות המשיח.

סגולתה: סגולה מיוחדת העניק השם יתברך למצווה זו, שניתנה במיוחד לנשי ובנות ישראל, להמשיך שפע רב,

בגשמיות וברוחניות, ולהשרות ברכת הצלחה לכל בני הבית.

ובכוחה של מצווה זה להסיר את החושך הרוחני והגשמי בחיי הפרט והעם כולו, לשמח את הלב,להאיר

את הנשמה ולזרז את הגאולה, ובנין בית המקדש השלישי.

חשוב לדעת: ערכה של מצוות הדלקת הנרות עומד בשלמותו גם אם עדיין אינך שומרת על קדושת השבת.

אל תימנעי משום כך מהדלקת נרות, מכל מקום, את עושה מצווה גדולה.

אולי על ידי הדלקת נרות השבתתחושי את טעמה וייקל עלייך לשמרה.

זמן הדלקת נרות שבת קודש:בערב שבת או חג כ 40 דקות לפני שקיעת החמה בהתאם לאזור בו מדליקים.

אופן ההדלקה: נהוג לתת צדקה קודם ההדלקה ורצוי להעמיד את הנרות על

השולחן שעליו סועדים את סעודת השבת.

אשה נשואה מדליקה שני נרות ורווקה נר אחד.

גם ילדה קטנה מבת שלוש ומעלה, מדליקה נר שבת וחג.

תחילה הבת מדליקה ואחריה האם.

מדליקים את הנר/ות מכסים את העיניים בכפות הידיים, ומברכים:

"ברוך אתה א-דוני א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במיצותיו וצונו להדליק נר של שבת קדש"

ראשי

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד