ב"ה

משיח עכשיו

פסק הרמב"ם

"ואם יעמוד מלך מבית דוד..."

הקדמה: באופן הגאולה וסידרה יש ריבוי מאמרי חז"ל ומדרשים,אבל פסק דין ברור

בזה הוא ב רמב"ם (סוף הלכות מלכים).

פסק הרמב"ם: "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו בפי תורה שבכתב ושבעל-פה

ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחום מלחמות ד' הרי זה בחזקת שהוא משיח.

אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקיבץ נידחי ישראל הרי זה משיח בוודאי...

ויתקן את העולם כולו לעבוד את ד' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה

לקרוא כולם בשם ד' ולעבדו שכם אחד" (הרמב"ם הלכות *מלכים יא,ד)*נוסח מלא ללא השמטת הצנזור

ואם יעמוד מלך: היינו שצריך להיות איש כפשוטו, בעל רמ"ח איברים וכו' הוגה בתורת ד'

ויתחיל בהפצת התורה והרמת קרנה ולאחר מכן יקבץ הגלויות.

אמנם בתלמוד מופיעה גם דעתו של ר' הלל שאמר "אין משיח לישראל ד' בעצמו ימלוך עליהם ויגאלם"

אלא ש הגמרא דחתה את דבריו בתוקף ופסקה: הגאולה תהיה על ידי משיח בשר ודם כמפורש

בנבואת זכריה "הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע" היינו שיבוא מלך צדיק והוא יושיע את העם.

ובאשר לדברי ר' הלל מוסיפה הגמרא ואומרת "יסלח לו ד' על דבריו".

אם כן ההלכה הסופית והמוחלטת היא כי יעמוד מלך מבית דוד והוא יושיענו.

ראשי

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד