ב"ה

משיח עכשיו

עניני משיח וגאולה

דורנו דור הגאולה: "דבר ברור הוא שדורנו זה הוא הדור האחרון של הגלות, והדור הראשון של הגאולה".

הציפייה לגאולה:

כל ימי חייך - להביא לימות המשיח:

לחיות עם משיח:

פסק הרמב"ם: "ואם יעמוד מלך מבית דוד..."

מלך המשיח: "בעל בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה משאר אנשי הדור..."

ימות המשיח:

העולם לאחר התגלות המשיח:

שאלות ותשובות:

בשורת הגאולה:

ראשי

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד